MPeRN

Hoewel het aantal natuurreservaten toeneemt, vertegenwoordigen ze slechts 1% van het Waalse grondgebied. Particuliere landeigenaars beschikken echter soms over grote gebieden met een hoog ecologisch potentieel. De wens om de biodiversiteit te behouden stuit echter op juridische en praktische uitdagingen. Om behoud en eigendomsrechten met elkaar te verzoenen, heeft de SRFB, in samenwerking met verschillende belanghebbenden, het project 'Ma parcelle en réserve naturelle' gelanceerd. Het doel van dit project is om een structuur te creëren die het gemakkelijker maakt om privégrond onder strikte bescherming te plaatsen, waardoor de ecologische waarde ervan wordt erkend terwijl de rechten van de eigenaars behouden blijven.Hoewel het aantal natuurreservaten in het Waalse Gewest gestaag toeneemt, beslaan ze momenteel slechts 1% van het grondgebied. Nochtans bezitten de privé-eigenaars en -beheerders van het platteland een grote hoeveelheid grond met een aanzienlijk ecologisch potentieel, die ze graag geïntegreerd zouden zien in het netwerk van natuurreservaten. Op die manier zouden ze het beste kunnen halen uit percelen die weinig of geen productie opleveren en/of biologisch of erfgoedrelevant zijn, door ze om te vormen tot natuurreservaten.
Deze eigenaars en beheerders worden echter geconfronteerd met obstakels wanneer ze hun land vrijwillig als natuurgebied willen laten erkennen, terwijl ze hun eigendomsrechten behouden.
Om landeigenaren en -beheerders in staat te stellen een actieve rol te spelen in het behoud van biodiversiteit zonder hun eigendomsrechten op te offeren, heeft SRFB in samenwerking met vertegenwoordigers van land- en bosbouw, milieuverenigingen en universiteiten het project "Ma parcelle en réserve naturelle" ("Mijn perceel in een natuurreservaat") gelanceerd. Het doel van dit project is om een structuur te creëren die het gemakkelijker maakt om privégrond onder een strikte beschermingsstatus te plaatsen.
Deze structuur, die momenteel wordt ontwikkeld, moet de juridische en sociale erkenning van percelen met de status van "erkend natuurreservaat" mogelijk maken, zodat eigenaars de middelen krijgen om ze op de juiste manier te beheren of om dit beheer te delegeren aan een bevoegde entiteit. De bescherming van de biodiversiteit vereist de actieve inzet van boseigenaren en landbouwers.
Le projet a été lancé en septembre 2023 pour une durée d’un an. Au cours de cette année, près de 240 hectares de parcelles pilotes ont été identifiés pour le projet. Les obstacles et les moteurs de la mise en réserve ont été recensés, et les bases juridiques nécessaires à la création de l’entité ont été établies.