Nieuw

Windenergie in bossen: de KBBM zegt nee
17
jun

Windenergie in bossen: het standpunt van de KBBM

Met het oog op het groeiende aantal windmolenparkprojecten in bosgebieden heeft de KBBM een standpunt ingenomen met een oppositie tegen aanplant en dus met uitsluiting van nieuwe installaties. Helaas stelt de Commissie vast en betreurt zij het dat er al windturbines in bossen zijn geïnstalleerd en dat er momenteel projecten voor de installatie van windturbines worden geanalyseerd. Tegen deze achtergrond presenteert zij in haar memorandum objectieve argumenten voor uitsluiting, die wij u verzoeken door te geven aan de initiatiefnemers van windmolenprojecten, de autoriteiten en de eigenaren van de betrokken percelen.

PDF-Versie

Windenergie in het Belgische bos

Het standpunt van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM)

 1. Inleidende opmerking
  De regionale wetgeving staat de installatie van windturbines in bossen onder bepaalde voorwaarden toe. Met het oog op het toenemende aantal windmolenparkprojecten dat al in uitvoering is, wilde de KBBM zijn standpunt over dit onderwerp verduidelijken. Daartoe heeft het de relevantie van de installatie van windturbines in bossen en hun impact op het bosmilieu en zijn ecosysteemdiensten geanalyseerd1.
  De erfgoedaspecten (voor- of nadelen voor de eigenaar van de percelen waar de windturbine staat en voor naburige eigenaars) vallen niet binnen het onderzoeksdomein van de KBBM; ze zijn dan ook niet opgenomen in haar standpunt.
 2. Algemene context voor energiebeleid en -transitie
  Een aantal Europese, federale en regionale beleidslijnen stellen specifieke doelen voor de energietransitie. Zo heeft de Europese Unie zichzelf een doel gesteld van 32% hernieuwbare energie tegen 2030, in combinatie met een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (-40% tegen 2030 ten opzichte van 1990). Zowel op federaal als op gewestelijk niveau wordt momenteel onderzocht of het haalbaar is om de energie-efficiëntie te verbeteren (met als doel nuluitstoot tegen 2050).
  Zonder rekening te houden met de grote waarschijnlijkheid dat deze doelstellingen op korte termijn zullen worden versterkt, zijn deze weinige elementen in aanmerking genomen in de analyse van het windmolenpark door de KBBM in het bosdossier.
  De fossiele en nucleaire energieproductie vervangen door hernieuwbare energieproductie is nu een verplichting, geen keuze. De beperktheid van het Belgische grondgebied en de dichtheid van de woningen beperken de beschikbare ruimte om te beslissen over een coherente verdeling van de verschillende hernieuwbare energieproducties.
 3. Algemene opinie over hernieuwbare energiebronnen
  In deze context is KBBM zich bewust van het strategische belang van de energieautonomie van het land, maar hecht evenveel belang aan het prioriteren en uitvoeren van alle mogelijke acties om het energieverbruik wereldwijd te verminderen.
  Elle souligne également la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelable (hydroélectrique, solaire, éolien, biomasse…) avec une vision globale en vue d’une optimisation qualitative de l’usage des espaces ruraux.
  Bos bedekt 23% van het Belgische grondgebied (11% van het Vlaamse grondgebied en 33% van het Waalse grondgebied).
  Terwijl de overheid eist dat bossen hun rol spelen in de distributie van hernieuwbare energiebronnen, roept de KBBM op om de primaire rol van bossen in termen van ecosysteemdiensten (waaronder houtproductie), die worden ondersteund door biodiversiteit, niet te ondermijnen en om hun ecosystemen in stand te houden.
 4. Analyse en standpunt van KBBM over windenergie in bossen
  • Windenergie die geproduceerd wordt in bossen behoort niet tot de ecosysteemdiensten die door bossen geleverd worden. De KBBM is daarom van mening dat er geen plaats is voor windenergie.
  • Windturbines die geïnstalleerd worden in beboste gebieden of in de buurt van beboste gebieden hebben vooral een impact op avifauna en vleermuizen (chiropterofauna) en, mogelijk afhankelijk van de gekozen locaties, op water. Er moet worden opgemerkt dat de impact aanzienlijk kan worden verminderd als aan bepaalde installatiecriteria wordt voldaan.
  • In sommige delen van het land zijn bossen de laatste grote gebieden die onaangetast zijn door verstedelijking of industrialisatie. De plaatsing van windturbines heeft een impact op het landschap en de rust van deze ongerepte gebieden.

Concluderend is de KBBM geen voorstander van de bouw van windturbines in bossen, wat tot uiting zou moeten komen in de uitsluiting van alle nieuwe installaties.

Helaas stelt het vast en betreurt het dat er al windturbines in bossen zijn geplaatst en dat er momenteel projecten voor de plaatsing van windturbines worden geanalyseerd zonder dat er een strikt en samenhangend kader is vastgesteld. Als de overheid niet kan voorkomen dat er windturbines in bossen worden geplaatst, moeten de in de bijlage bij dit advies genoemde parameters absoluut in acht worden genomen.

Bijlage bij het standpunt van KBBM over windenergie in bossen

Dwingende parameters waarmee rekening moet worden gehouden in het geval van een windmolenparkproject in een bos of aan de rand van een bos

De KBBM roept projectontwikkelaars van windparken, de autoriteiten en de eigenaren van de betrokken grond op om rekening te houden met de volgende punten bij het plaatsen van windturbines in beboste gebieden en/of aan de rand van beboste gebieden.

 1. Uitsluitingszones voor windparken:
  • Historisch beschermde bosgebieden automatisch aftrekken van de gebieden die beschikbaar zijn voor de locatie van windturbines2, door Natura 2000, door gebieden van groot biologisch belang (SGIB) of Speciale beschermingszones (SBZ-habitats/vogels), hydromorfische gebieden3, naast deze niet-beschikbare gebieden zullen de effectstudies onder andere gebieden moeten uitsluiten die automatisch ongeschikt zijn voor rendabele windturbineproductie, en vogelmigratiecorridors. Naast deze niet-beschikbare gebieden zullen de effectstudies, waar nodig, onder andere kantoorgebieden moeten uitsluiten die niet geschikt zijn voor rendabele windturbineproductie, corridors voor vogeltrek of gebieden die onderworpen zijn aan belangrijke exploitatiebeperkingen.
  • Definieer beschermende perimeters rond deze uitsluitingszones, als dit lokaal nog niet is geregeld.
 2. De impact op avifauna en chiroptera beperken:
  • Om de impact op avifauna en vleermuizen aanzienlijk te verminderen, moet de windturbine zo geconfigureerd worden dat er een minimale vrije hoogte van 35 m is tussen de overkapping en de onderkant van de wiek. Momenteel moet de hoogte van de windturbine dus minstens 180 m bedragen. Dit is een belangrijke parameter die gerespecteerd moet worden.
  • Beperk het aantal windparken in één gebied om de impact op avifauna en vleermuizen te minimaliseren.
  • Handhaaf op de schaal van het windmolenparkproject een beboste staat en beperk de open ruimten in de omgeving van de windturbines aanzienlijk om de aantrekkingskracht van de open omgeving voor avifauna en vleermuizen te verminderen. Meer specifiek moet kaalkap in de omgeving van de windturbines worden vermeden door de voorkeur te geven aan bosbouw met doorlopende dekking4. Herbebossing rond de windturbine moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Op dezelfde manier moet een windturbine die in een agrarische of open omgeving wordt geïnstalleerd ten minste 100 m verwijderd zijn van bosranden.
  • Rekening houden met en uitvoeren van alle technisch haalbare maatregelen om de impact van windturbines op avifauna en vleermuizen te beperken (flanging, enz.).
 3. Invloed op andere bosecosysteemdiensten:
  • Besteed bijzondere aandacht aan de impact van de locatie en de bouw van infrastructuur (windturbines en/of bijbehorende wegen) op de verschillende ecosysteemdiensten die verband houden met water. Sluit hydromorfe zones uit, zoals hierboven vermeld. Voer een hydrogeologische studie uit om ervoor te zorgen dat de geplande infrastructuur de circulatie van oppervlakte- en grondwater niet verstoort.
  • Voer specifieke maatregelen uit om de overlast van het toegenomen verkeer van bosgebruikers te beperken. De aantrekkelijkheid van de windturbines voor het publiek en de verbetering van de wegen mogen de overlast door verkeer van bosgebruikers niet verder doen toenemen dan de reeds bestaande situatie. In deze context zal de impact van het openstellen van de wegen voor bosgebruikers geval per geval moeten worden bestudeerd, eventueel met toegangsbeperkingen om de rust in gevoelige gebieden te garanderen.
  • Gebruik alle technische maatregelen om geluidsoverlast van windturbines te beperken om de rust van de bosomgeving te behouden.
  • Systematisch een effectbeoordeling uitvoeren op de belangrijkste erkende en meetbare ecosysteemdiensten. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan beschermde soorten die aanwezig zijn op potentiële sites.
 4. Compensatie- en herstelmaatregelen:
  • Wanneer schade als gevolg van de plaatsing van windturbines niet kan worden vermeden of niet voldoende kan worden beperkt, zal per geval worden voorzien in evenredige compensatie5 kunnen worden overwogen om deze problemen te verhelpen. Wat het bos betreft, moet het gebied dat in beslag wordt genomen door de installatie van windturbines worden gecompenseerd door nieuwe gebieden die de multifunctionaliteit op duurzame wijze bevorderen, met toezicht en onderhoud in de loop van de tijd. Dit kunnen maatregelen zijn om de productie en het gebruik van hout te bevorderen, om habitats voor biodiversiteit te verbeteren, om een evenwicht te creëren tussen het bos en de grote fauna, om het publiek te ontvangen en om infrastructuren te creëren om water en de bodem te beschermen.
  • Elk windmolenparkproject moet worden ontworpen en gebouwd met het oog op volledige omkeerbaarheid aan het einde van de operationele levensduur. Om dit te bereiken zal de ontwikkelaar een onherroepelijke garantie moeten stellen van een bedrag en duur die voldoende zijn om te garanderen dat de locatie volledig wordt hersteld nadat de turbines zijn ontmanteld.

Standpunt goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 11 juni 2019


 1. Ecosysteemdiensten vertegenwoordigen de bijdrage die ecosystemen leveren aan het welzijn van de mens. In Wallonië omvatten ze productiediensten (levering van voedsel, brandstof en materialen), reguleringsdiensten (lucht- en waterzuivering, bescherming tegen overstromingen, bestuiving, opslag van koolstof, enz. Definitie overgenomen uit État de l'environnement en Wallonie (2018).
 2. Bosgebieden die beschermd worden door hun historische waarde komen overeen met loofbosgebieden die al meer dan 250 jaar aaneengesloten zijn (Ferrariskaart). Dit zijn bossen die mogelijk geëxploiteerd werden (uitdunnen, hakhout, enz.) maar nooit gekapt. Ze hebben een hogere specifieke biodiversiteit dan bossen die herplant zijn na een kaalslag.
 3. Hydromorfe gebieden omvatten bronnen en kwelgebieden in de buurt van putten, veenachtige, paratoreuze en hydromorfe bodems met een permanent grondwaterpeil, zoals bepaald door de Belgische bodemkaart.
 4. "Silvicultuur met doorlopende bedekking" heeft als doel om hout te oogsten en tegelijkertijd permanent een beboste staat te behouden en te zorgen voor een continue regeneratie onder volwassen bomen na verloop van tijd.

Laat een reactie achter