Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Preambule

Deze verkoopsvoorwaarden worden afgesloten door de Koninklijke Bosbouwmaatschappij van België, SRFB, Bischoffsheimlaan 1-8, kamer 3, 1ste verdieping 1000 Brussel, hierna "de verkoper" genoemd, enerzijds, en door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna "de koper" genoemd, anderzijds.

Artikel 2 - Doel

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is het vastleggen van de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen via de website van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die gepubliceerd is op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de verkoper.

De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis garanderen met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren.

Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Als, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de items niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail informeren en de koper de optie bieden om te wachten of de bestelling van de niet-beschikbare items kosteloos te annuleren.

Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4 - Prijzen

De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn vermeld in euro's, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

De getoonde prijzen zijn inclusief de kosten voor de verwerking, het transport en de levering van de bestelling als de bestelling in België wordt geplaatst. Voor bestellingen die worden geleverd in landen die grenzen aan België, kan een vast bedrag van acht euro (€ 8) in rekening worden gebracht.

Artikel 5 - Orders

Kopers die een product of dienst willen kopen, moeten :

- het identificatieformulier in te vullen en alle gevraagde contactgegevens te verstrekken;

- Vul het online bestelformulier in en geef alle referenties voor de gekozen producten of diensten;

  • Bevestig de bestelling na controle;
  • de bestelling en betaling bevestigen.
  • de betaling verrichten overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden ;

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning dat u er volledig van op de hoogte bent en de afstand van uw recht om uw eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden in te roepen.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde transacties.

De verkoper stuurt per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Artikel 6 - Recht van afstand

In overeenstemming met de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van het dienstencontract.

Dit recht op afstand geldt niet voor professionele kopers.

Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen kenbaar maken via het formulier op de contactpagina van de website en het geleverde product op zijn kosten en risico terugsturen naar Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3, 1ste verdieping 1000 Brussel.

Producten moeten worden geretourneerd in hun originele, onbeschadigde verpakking, vergezeld van alle accessoires, de gebruikershandleiding en de originele factuur/afleverbon.

Producten die op deze manier worden geretourneerd, mogen niet zijn uitgepakt, niet zijn geseald en op geen enkele manier zijn gebruikt. Goederen die incompleet, beschadigd of bevuild zijn door de klant worden niet teruggenomen.

Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om alle gedane betalingen terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.

Tenzij anders is overeengekomen, kan de consument geen afstand doen van overeenkomsten :

- de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn ;

- de levering van producten die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel bederven of aflopen;

- de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware die niet door de consument is verzegeld;

- de levering van kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats via bankoverschrijving. De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 8: Leveringen

Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan liggen.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot ze worden geleverd op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment draagt de koper het volledige risico.

Levertijden worden slechts ter indicatie gegeven. Als de levertijd langer is dan dertig dagen vanaf de besteldatum, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de koper worden terugbetaald.

Artikel 9: Garantie

Ten aanzien van consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 01 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

Als de non-conformiteit van een verkocht product wordt ontdekt binnen 2 maanden na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen per aangetekende brief of e-mail.

Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Ook reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet zijn goedgekeurd door de leverancier, maken de garantie ongeldig.

De factuur of afleverbon dient als bewijs van de garantie en moet door de consument worden bewaard en in het origineel worden overgelegd.
Si le produit est utilisé à des fins non privées, les conditions de garantie limitées du fabricant/fournisseur sont en vigueur.

Article 10: Responsabilité

Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.

Les données reprises sur le site sont par ailleurs données de bonne foi. Les liens proposés vers les sites des fabricants et/ou des partenaires sont donnés à titre informatif. Le vendeur ne peut être tenu responsable des informations provenant de ces sites.

Article 11 : Propriété intellectuelle

Tous les éléments du site du vendeur sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de celui-ci.

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit préalable exprès du vendeur.

Toutes les oeuvres vendues sur le site web sont et restent la propriété intellectuelle du vendeur selon l’accord réalisé avec chaque auteur.

Article 12 : Données à caractère personnel

Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d’une commande sont conservées par le vendeur et peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles le vendeur ou ses fournisseurs collaborent, lorsqu’une telle communication est nécessaire au traitement de la commande.

L’utilisateur autorise par ailleurs également le vendeur à employer ces données pour établir des statistiques afin d’améliorer son site, les biens et les services qu’il propose. Cette information peut en outre être utilisée afin de permettre la diffusion, par tout moyen de communication, des informations relatives aux activités commerciales du vendeur à sa clientèle.

Le vendeur conserve enfin les données personnelles pour faciliter les commandes ultérieures. Le vendeur s’engage pour le surplus à ne pas divulguer les renseignements dont il dispose à une autre société ou une autre entreprise.

Les données conservées par le vendeur peuvent à tout moment être demandées et corrigées sur simple demande.

Article 13 : Preuve

Les parties acceptent, dans le cadre de leurs relations, les moyens de preuve électroniques (par exemple l’email, les backups informatiques, …).

Article 14 : Règlement des litiges

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi belge. En cas de litige, les tribunaux du siège social du vendeur sont compétents, sauf dispositions d’ordre public contraignantes.